Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzać na mapie do celów projektowych (mapie do projektu) czyli aktualnej mapie zasadniczej. Mapa do celów projektowych to dokument wykonywany przez uprawnionego geodetę, niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie mapy do celów projektowych architekt – projektant opracowuje plan zagospodarowania działki.

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do celów projektowych jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku lecz także do jego rozbudowy lub remontu – zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych jest również konieczna do uzgodnienia projektowanego uzbrojenia terenu (mediów, przyłączy do budynku) w ZUD.

Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez firmy uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych (geodetę uprawnionego). Mapa do celów projektowych musi być aktualna z terenem pod względem sytuacyjno-wysokościowym, sieci uzbrojenia terenu i danych ewidencyjnych. Przyjmuje się, że mapa do projektu jest aktualna tak długo, dopóki w terenie nie wystąpią zmiany. W praktyce urzędy akceptują jedynie mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

Treść mapy do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu
• usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
• usytuowanie sieci uzbrojenia terenu wraz z charakteryzującymi ją rzędnymi wysokościowymi
• ukształtowanie terenu
• usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta

Cena i czas wykonania mapy do celów projektowych zależy głównie od dwóch czynników:
1. Zakresu opracowania mapy do projektu (wraz z 30-metrowym, wymaganym przez Rozporządzenie pasem otaczającym teren planowanej inwestycji).
2. Stopnia zurbanizowania terenu, dla którego opracowywana jest mapa.

Jedyne co muszą Państwo zrobić to podać numer działki i obręb w jakim ona się znajduje. Cena mapy do celów projektowych ustalana jest indywidualnie, czynnikami warunkującymi koszt wykonania mapy są między innymi wielkość działki, ilość i format kopii czy lokalizacja nieruchomości.
Czas realizacji tej usługi geodezyjnej wynosi od 6 do 8 tygodni, natomiast ostateczny termin odbioru mapy i zakończenia zlecenia zależy głównie od wydajności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Czas wykonania mapy do celów projektowych przez geodetę dla typowej działki <1 ha wynosi zazwyczaj 2 tygodnie, po upływie tego terminu możemy przekazać tzw. wersję roboczą mapy.

Nasza firma wykonuje mapy do celów projektowych w formie analogowej (papierowej) lub numerycznej (w postaci plików CAD – DWG, DXF).